Styrelse/Valberedning

Styrelse 2019-04 -- 2020-05

Ordförande Kjell Seger, 070-426 40 92
e-post: kjelle.seger@gmail.com

Kassör Marianne Lassenius, 0708-99 67 18
e-post: marianne.lassenius@gmail.com

Ledamot Katarina Talts, 070-980 91 38
e-post: katarinatalts@hotmail.com

Ledamot Kerstin Nyberg, 070-656 24 76
e-post: kerstin.nyberg@telia.com

Ledamot Michael Widegren, 070-567 88 18
e-post: michael@ellmi.se

Suppleant Björn Westerberg, 070-796 26 31
e-post: big.change@live.se

Suppleant Jörgen Frändfors 073-140 44 88

e-post: frandforsjorgen@gmail.com

Falkuddens Tomtägareförening, Lisö, Nynäshamns kommun

POSTGIRO 553 71-9

 

Valberedning

Valberedningen valdes på årsstämman 2018 (för 2 år)

Maria Nordström, sammankallande, 070-8482137

Håkan Rugeland

Bengt Lassenius

 

Placering Hjärtstartare; korsning Falkuddsvägen 17 och Falkuddsslingan 39

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

Kommunalt VA

Se Nynäshamn kommuns hemsida för uppdateringar http://www.nynashamn.se/va-plan

Landsortfarleden

All dokumentation/information gällande farleden finns tillgänglig på sjofartsverket.se samt på hemsidan för Miljögruppen Havsörn www.havsorn.info

Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Avtal är tecknat med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. Uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet.