Datalagen/Stadgar

Datalagen

Information om behandling av medlemmars person och kontaktuppgifter inom Falkuddens Tomtägarförening.

Följande uppgifter behandlas av föreningen:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • email adress (frivillig uppgift)

Uppgifterna uppdateras löpande och lagras på följande förtroendevalda medlemmars datorer; föreningens ordförande, sekreterare och kassör. Registrerade uppgifter används endast för internt bruk och är nödvändiga för utskick av information, kallelse till årsmöte och debitering av medlemsavgift samt vid enskilda medlemsärenden. Namn och adressuppgift används även vid planering av föreningens årliga frivilliga vår och höstarbeten.

Personuppgifter sparas i registret så länge fastighetsägare är medlem i föreningen.

Vid utträde ur föreningen raderas medlemmens uppgifter omgående under förutsättning att

medlem inte står i skuld till föreningen.

Så länge ett samtycke föreligger kommer ovanstående personuppgifter med samtycke som grund behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort.

 Styrelsen har p.g.a. ovanstående tagit beslut att inte skicka ut medlemsmatrikeln såsom skett tidigare som bilaga till årsmötesprotokollet, detta för att följa den nya lagen som kallas GDPR som reglerar hantering av person och kontaktuppgifter.

 

Stadgar för Falkuddens Tomtägareförening, ek.för

Sorunda, Nynäshamns kommun, Stockholms län

Fastställda den 20 september 1963 med senare ändringar den 2 augusti 1976, den 17 juli 1978, den 2 maj 1987, den 16 mars 1992, den 6 maj 1995, den 23 oktober 1999, den 4 maj 2008, den 9 april 2011, den 11 oktober 2014, och den 9 mars 2016

§ 1                        Firma och hemort

Föreningens firma är Falkuddens Tomtägareförening ek. för. och dess styrelse har sitt säte i Nynäshamns kommun.

§ 2                       Ändamål

Föreningen har till ändamål att i alla avseenden bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen och att utgöra ett organ vid förhandlingar för dess räkning med statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt enskilda personer och korporationer, till exempel i vad avser:

 • att förvalta och i övrigt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen ifråga om anläggning och underhåll av vägar, parker, allmänna platser och vattenområden, byggnader, bryggor, stängsel och ledningar med mera inom Hästnäs 8:1,
 • att verka för tillhandahållande åt medlemmarna av elektrisk ström och telefonförbindelse,
 • att befrämja goda kommunikationer och andra åtgärder för medlemmarnas gemensamma nytta och trevnad,
 • att utöva tillsyn över sanitära och estetiska förhållanden samt allmän ordning.

§ 3                       Medlemmar

Föreningens medlemmar utgörs av personer, som äger tomter vilka avstyckats från stamfastigheten Hästnäs 8:1 i Sorunda socken i Stockholms län. Med tomtägare förstås här person som innehar lagfart å tomt i detta område eller, därest lagfart ej blivit sökt, innehar sådana handlingar att han/hon är berättigad till lagfarts erhållande.

 § 4                      Förutsättningar för medlemskap

Till medlem må endast person som uppfyller den i § 3 angivna förutsättningen antagas. I det fall att tomt ägs av flera personer, är dessa skyldiga att hos föreningens styrelse anmäla en av samägarna, som personligen eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar företräder dem i förhållande till föreningen. Om en person är ägare till flera tomter inom området och önskar bli medlem i föreningen, är han/hon skyldig att i sin inträdesansökan anhålla om medlemskap såsom ägare till samtliga dessa tomter.

Såsom medlem ligger det honom/henne att oavkortat fullgöra alla förpliktelser gentemot föreningen för var och en av tomterna ifråga, dock är han/hon inte skyldig att erlägga årsavgift för mer än en av tomterna under förutsättning att endast en tomt bebyggs.

Förvärvar medlem ytterligare en eller flera tomter är han/hon skyldig att under enahanda förhållanden vara medlem i föreningen.

§ 5                       Inträde

Ansökan om inträde såsom medlem i föreningen skall göras skriftligen och vara ställd till föreningens styrelse, som prövar ansökningen och vid eventuellt avslag hänskjuter ärendet till föreningsstämman. Vid inträde i föreningen betalar medlem en insats om femhundra (500) kronor. Insats återbetalas inte vid utträde ur föreningen. Vid inträde i föreningen kan av inträdande medlem dessutom krävas en särskild avgift om högst femtusen (5 000) kronor enligt styrelsens beslut, när tidigare fastighetsägare icke fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen och endast till belopp som svarar mot sålunda resterande avgifter.

§ 6                       Medlemmars förpliktelser

Medlemskap i föreningen medför ovillkorlig förpliktelse att från och med den dag då ansökan om inträde beviljats till alla delar iakttaga dessa stadgar samt alla av föreningsstämma eller styrelse fattade beslut eller träffade överenskommelser.

 § 7                       Allmän ordningsbestämmelse

Det åligger medlem att draga försorg om att icke angränsande tomter, marker, vägar eller vatten förorenas eller utsätts för åverkan, obehag, eller annan störande inverkan från medlems egendom eller personer som vistas där. Särskilt erinras om skyldigheten att hålla hundar under uppsikt.

§ 8                       Uteslutning

Medlem som brutit mot dessa stadgar, eller icke ställt sig av föreningsstämma eller styrelse fattade beslut eller träffade överenskommelser till efterrättelse, eller icke fullgjort sin betalningsskyldighet mot föreningen må genom styrelsens beslut uteslutas ur föreningen, varvid han/hon går förlustig all rätt till vinst och andel i föreningens tillgångar, exempelvis tillträde till särskilt ordnade bryggor och badplatser samt utnyttjande av allmänna pumpar. Utesluten medlem kan efter skriftlig ansökan, ställd till föreningens styrelse, ånyo bliva medlem om föreningens ordinarie föreningsstämma godkänner ansökningen.

§ 9                       Överlåtelse av tomt

Om medlems tomt övergår i annan ägo, är den nya ägaren skyldig att utan oskäligt dröjsmål med enehanda rättigheter och förpliktelser ingå som medlem i den avgångnes ställe. Det åligger medlem att vid överlåtelse av tomt underrätta den nya ägaren härom och svara för att denne i och med sitt förvärv övertagar medlemskapet i föreningen.

Medlem som överlåtit sin tomt utgår ur föreningen med verkan från och med den dag då den nya ägaren efter skriftlig ansökan beviljats medlemskap i föreningen. Intill dess svarar den förutvarande ägaren fortfarande för alla förpliktelser, som åvila honom/henne i egenskap av föreningsmedlem.

Vid överlåtelse av tomt förlorar medlem att rätt till vinst eller andel i föreningens tillgångar och fonder i föreningen. Av medlem inbetalda avgifter kvarstår dock hos föreningen till förmån för den nya ägaren till samma tomt.

Då medlem som äger flera tomter inom området överlåter någon av dessa till annan person, kvarstår han/hon som medlem i föreningen för övriga tomter.

§ 10                     Avgifter

Avgifter till föreningen utgörs av årsavgifter och extra avgifter. Storleken på årsavgift bestäms av ordinarie årsstämma varje år. Extra avgifter bestäms av ordinarie föreningsstämma eller av extra föreningsstämma varje år. Årsavgiften och extra avgift ska erläggas senast 30 dagar efter poststämplat räkningsdatum. Årsavgiften får inte överstiga tretusen (3 000) kronor. Extra avgift får inte överstiga ettusen (1 000) kronor. Från och med förfallodagen ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen.

§ 11                     Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter jämte två suppleanter för dem. Styrelsens ordförande, som även är föreningens ordförande, utses årligen av ordinarie föreningsstämma för perioden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Kassör utses av ordinarie föreningsstämma för två på varandra följande årsstämmointervaller. Övriga tre ledamöter i styrelsen utses av årsstämma för två på varandra följande årsstämmointervaller. Suppleanter utses av årsstämma för perioden till och med nästkommande årsstämma. Avgående ledamot och suppleant kan återväljas.

Till styrelseledamot eller suppleant får endast den väljas som är medlem i föreningen eller maka/make/sambo med en medlem, eller är barn/förälder till en medlem. Juridisk person kan även väljas.

Till valberedning utses tre personer för en period om två år. En av dessa utses till sammankallande.

§ 12                     Styrelsens åligganden

Styrelsen äger särskilt

att       inom sig utse två ledamöter som var för sig skola teckna föreningens firma,

att       gentemot tredje man i alla avseenden företräda föreningen,

att       handhava förvaltningen av alla föreningens angelägenheter,

att       med bindande verkan fatta beslut och träffa avtal i sådana angelägenheter som avses i § 2,

att       fatta beslut angående inträden och uteslutningar,

att       sammankalla föreningens medlemmar till föreningsstämmor,

att       avgiva förvaltningsberättelse för nästföregående kalenderår,

att       förbereda alla ärenden som på föreningens avgörande bero,

att       bringa alla föreningens beslut till verkställighet,

att       inom styrelsen utse person till sekreterare med huvudsaklig uppgift att föra föreningens protokoll och ombesörja dess korrespondens,

att       genom kassören föra teckning över föreningens medlemmar, innehållande medlems namn samt år och dag för medlems inträde i föreningen med mera,

att       genom kassören omedelbart infordra de avgifter eller andra förbindelser som föreningens medlemmar hava att fullgöra,

att       genom kassören svara för lagenligt förande av räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter,

att       utöva en ingående och självständig tillsyn över att föreningens medlemmar i alla avseenden ställa sig till efterrättelse dessa stadgar ävensom för medlemmarna såsom sådana gällande avtal och föreskrifter,

att       tillställa varje medlem av föreningen ett exemplar av föreningens stadgar.

§ 13                        Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när minst tre (3) ledamöter är tillstädes och om beslutet ense. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, upptagande alla styrelsens beslut och därvid uttalade skiljaktiga meningar, och anses envar ledamot som deltagit i ärendets avgörande, hava biträtt de i protokollet antecknade besluten för såvitt han/hon inte låtit där anteckna en avvikande mening. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 14                        Styrelsesammanträde

Sammanträde med föreningens styrelse ska äga rum när helst detta påkallats av ordföranden eller av två ledamöter. Till styrelsesammanträde ska samtliga ledamöter vara kallade.

§ 15                        Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie föreningsstämma för perioden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma två revisorer jämte två suppleanter för dem.

§ 16                        Föreningens förbindelser

För föreningens ekonomiska förbindelser svara endast dess tillgångar.

§ 17                       Reservfond

Av uppkommen vinst ska minst tio procent avsättas till reservfonden, intill att i lagen föreskrivet belopp uppnåtts, varefter all uppkommen vinst disponeras för att bestrida utgifter för föreningens verksamhet under nästkommande år enligt av ordinarie föreningsstämma fastställd balansräkning.

§ 18                        Kassa

Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga, närhelst ordföranden, styrelse eller revisorer så påfordra. Alla transaktioner ska vara styrkta med vederbörliga verifikationer. Föreningens kontanta tillgångar förvaras på bank eller postgiro eller fonderas på sätt som ordinarie föreningsstämma beslutar.

§ 19                        Räkenskaper och revision

Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen föras i enlighet med bokföringslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Föreningens räkenskaper ska den 31 december varje år i fullständigt bokslut sammanföras, varvid räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår.

Bokslutet ska vara verkställt senast den 15 februari påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar, ävensom av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning samt balansräkning för senaste räkenskapsår, ska för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna.

Dessa ska över granskningen avgiva skriftligt utlåtande senast den 15 mars, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till- eller avstyrkes. Revisorerna skola äga tillgång till föreningens protokoll, korrespondens och andra handlingar som de önska taga del av. Innan anmärkning i anledning av revision framställes, skall tillfälle beredas styrelsen eller den ledamot därav, som anmärkningen avser, att avgiva yttrande i saken. Revisorerna äga rätt att vid behov hänvända sig till auktoriserad revisor.

§ 20                       Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas på Lisö en gång om året i anslutning till gemensamma vårarbeten. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Medlemsupprop
 2. Stämmans stadgeenliga utlysande
 3. Val av stämmans ordförande vid stämman
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balansräkning jämte beslut om disponering av uppkommen vinst eller om åtgärder för täckande av förlust
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt eventuella övriga funktionärer
 10. Fastställande av årsavgift och extra avgift
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 14. Val av revisorer jämte suppleanter
 15. Styrelsens eller föreningsmedlemmarnas förslag
 16. Övriga ärenden

§ 21                        Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska av styrelsen utlysas då styrelsen så prövar nödigt eller det för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna, eller då minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna skriftligen till styrelsen eller revisorerna därom göra framställning med angivande av de skäl varför de önskar ett sammanträde.

§ 22                       Kallelser och andra meddelanden

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske genom brev med allmänna posten eller genom e-post till medlemmarnas hos föreningen anmälda bostadsadresser/e-post-adresser. E-post får endast användas i de fall som är förenliga med Lagen om ekonomiska föreningar. Kallelsen ska vara utfärdad senaste två veckor före stämma. Kallelse till extra föreningsstämma ska kungöras senast en vecka före stämman med skriftlig kallelse till samtliga föreningsmedlemmar via allmänna posten eller e-post. Annat meddelande tillställs föreningsmedlemmarna via allmänna posten eller e-post.

§ 23                       Rösträtt

Vid föreningsstämma äger varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen, en röst. Medlem som äger fler än en tomt har endast en röst. 

§ 24                       Beslutförhet vid föreningsstämma

Såsom föreningsstämmas beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöras val av den mening som stämmans ordförande biträder. Omröstning verkställs öppet, men om så fordras, med slutna sedlar.

§ 25                       Motionsrätt

Förslag av medlem till ordinarie föreningsstämma ska ha inkommit till styrelsen före februari månads utgång och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. Förslag ska framställas skriftligen.

§ 26                       Bestämmelse angående fiskets utövande

Å föreningens vattenområde får endast nöjesfiske till husbehov äga rum.

§ 27                       Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej giltigt för såvitt icke samtliga medlemmar förenat sig därom, eller beslutet fattats å två på varandra följande föreningsstämmor och å den stämma som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar, eller tre fjärdedelar vid ändringar av insatser eller avgifter, av de röstande såvida ej lagen om ekonomiska föreningar säger annat. Ändring kan ej genomföras med mindre än att ändringsförslaget utförligt omnämnts i kallelsen till stämman.

§ 28                       Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen vare ej giltig, med mindre än att det har fattats två på varandra följande föreningsstämmor, varav åtminstone en årsstämma och därvid å båda stämmorna biträtts av minst fyra femtedelar av de röstande. Upplösning kan ej genomföras, därest förslaget om upplösning ej utförligt omnämnts i kallelse till stämman.

§ 29                       Likvidation

Om upplösning och likvidation av föreningen beslutas på sätt, som i föregående paragraf stadgas, ska de tillgångar som återstår sedan föreningens skulder gäldats, fördelas lika mellan föreningens medlemmar.

§ 30                       Lagen om ekonomiska föreningar

I övrigt ska vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar lända till efterrättelse.

Placering Hjärtstartare; korsning Falkuddsvägen 17 och Falkuddsslingan 39

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

Kommunalt VA

Se Nynäshamn kommuns hemsida för uppdateringar http://www.nynashamn.se/va-plan

Landsortfarleden

All dokumentation/information gällande farleden finns tillgänglig på sjofartsverket.se samt på hemsidan för Miljögruppen Havsörn www.havsorn.info

Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Avtal är tecknat med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. Uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet.