Kommunalt VA

Status för VA-planen i Nynäshamns kommun juli 2016

 

Här kommer en sammanfattning av hur arbetet med att genomföra kommunens VA-plan går. Ni får gärna sprida informationen till era medlemmar. Mer information finns på VA-planens webbsida www.nynashamn.se/va-plan.

 

Aktuellt

Sedan VA-planen antogs i kommunfullmäktige i mars 2014 har arbetet med att genomföra planen pågått. Det innebär mycket planering, en del nya arbetssätt i kommunen samtidigt som organisationen kring projektet byggts upp. VA-utbyggnaden förväntas vara klar först omkring år 2030.

 

Det som pågår just nu är

  • Detaljplan för Fagersjö fritidshusområde i Grödby. Förväntas få kommunalt VA 2017-2018.
  • Program för Landfjärden och Östra Segersäng. Detaljplaner förväntas starta 2017.
  • Detaljplan för Norsbol/Solsa startar under 2016.
  • Övergripande systemhandling för överföringsledningarna mellan områdena.
  • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver tillsyn av de enskilda avlopp som inte ska anslutas till kommunalt VA. Under 2016 undersöks cirka 400 enskilda avlopp i den västra delen av kommunen.

 

Områdena som står näst på tur är Hoxla, Ekeby och Oxnö. Hoxla kommer förses med vatten och avlopp i samband/efter exploateringen vid Gudby. Ekeby är ett nytt område för utbyggnad av kommunalt VA efter att kommunen har fått föreläggande från Länsstyrelsen om att upprätta verksamhetsområde för vatten och spillvatten senast 2022. Överföringsledningar till Ekeby kommer samordnas med de till Landfjärden. På Oxnö förväntas detaljplaner starta omkring år 2020.

 

Tidplan för VA-utbyggnaden

När vi tog fram VA-utvecklingsplanen 2014 gjorde vi en preliminär tidplan. Tidplanen har redan blivit förskjuten för många av områdena av flera anledningar men ordningsföljden består. Aktuell tidplan finns på VA-planens webbsida www.nynashamn.se/va-plan.

  

Förseningarna beror bland annat på att vi inte förutsett behovet av program i Segersäng och Landfjärden samt att Ekeby tillkom.

 

Mer information

Vi kommer att bjuda in alla berörda fastighetsägare i respektive område till möten där det finns chans att prata med oss och ställa frågor. Informationsmötena kommer hållas något år innan uppstart. Brev kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare. I höst planeras möte för Hoxla. Ekeby och Oxnö får vänta ytterligare något år.

 

Du som är intresserad av att ingå i en referensgrupp och vara med och påverka informationen till fastighetsägare och kommunens arbete med VA-planen är välkommen att kontakta oss.

 

 

Bakgrund

De tre grunderna för VA-planen är hälsa, miljö och utveckling. VA-planen för Nynäshamns kommun beslutades år 2014. Planen rör de cirka 4 700 hushåll som har egna eller gemensamma avloppsanläggningar och vattenbrunnar idag. VA-planen består av två delar, en VA-strategi beslutad den 2012 och en VA-utvecklingsplan beslutad 2014.

 

Kommunen kommer under cirka 15 år bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden som är beslutade i VA-planen. Inom dessa områden så kommer alla fastigheter anslutas. Innan ett område kan anslutas så kommer en ny detaljplan tas fram för området.

 

I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina egna avloppsanläggningar så att de uppfyller dagens miljökrav. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund utför tillsyn av de enskilda avlopp som inte ska anslutas till kommunalt VA mellan 2015 och 2020, se www.smohf.se

 

Målet är att skapa en långsiktig och hållbar VA-lösning för dig och för miljön. Med kommunalt VA minskar hälsoriskerna med förorenade eller saltpåverkade brunnar. Avloppsvattnet kommer föras till Nynäshamns reningsverk med våtmark Alhagen som sista steg i reningsprocessen. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen. Med kommunalt VA möter man också den utveckling som har skett i många bostadsområden sedan de byggdes och möjliggör för områdena att utvecklas.

 

VA-rådgivningen för Nynäshamn och Haninge kommun ger stöd vid val av teknik och bildandet av gemensamhetsanläggningar, främst för de som kommer ha kvar sina enskilda avlopp, se www.haninge.se/va-rad

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Malin Qviberg

projektledare

VA-avdelningen

Nynäshamns kommun

 

Status för VA-planen i Nynäshamns kommun juni 2015

Här kommer en sammanfattning av hur arbetet med att genomföra kommunens VA-plan går. Ni får gärna sprida informationen till era medlemmar. Mer information finns på VA-planens webbsida www.nynashamn.se/va-plan.

Aktuellt

Sedan VA-planen antogs i kommunfullmäktige i mars 2014 har arbetet med att genomföra planen pågått. Det innebär mycket planering, en del nya arbetssätt i kommunen samtidigt som organisationen kring projektet byggts upp. 

 Det första området som ska anslutas till kommunalt VA är Fagersjö och Rosenborg i Grödby.   Detaljplanearbetet påbörjas under sommaren 2015 och fastighetsägarna har informerats.

 De områden som närmar sig uppstart är Norsbol/Solsa, Landfjärden och Segersäng östra. Fastighetsägarna i dessa områden kommer att bjudas in till informationsmöten under hösten 2015.

Tidplan för VA-utbyggnaden

I VA-utvecklingsplanen från 2014 finns en preliminär tidplan. Segersäng och Landfjärden har nu försenats men övriga områden tror vi kommer kunna startas upp enligt tidplanen.

I Segersäng och Landfjärden arbetar Nynäshamns kommun med övergripande frågor som väg och lokalisering av skola innan detaljplanearbetet kan starta.

 VA-utbyggnaden i Hoxla och Sanda är beroende av närliggande nya bostadsområden i Gudby respektive i Norr Enby. Tidplanen för dessa områden styrs av exploatörerna. 

 Arbetet med VA-utvecklingsplanen fortsätter därför med nästa område i tidplanen som omfattar Fagersjö och Rosenborg i Grödby. Där har detaljplanearbetet påbörjats. De förväntas ha kommunalt VA om några år.

Mer information

Vi kommer att bjuda in alla berörda fastighetsägare i respektive område till möten där det finns chans att prata med oss och ställa frågor. I höst planeras möten för Segersäng östra, Landfjärden och Norsbol/Solsa. Brev kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare.

 Du som är intresserad av att ingå i en referensgrupp och vara med och påverka informationen till fastighetsägare och kommunens arbete med VA-planen är välkommen att kontakta oss.

 Bakgrund

De tre grunderna för VA-planen är hälsa, miljö och utveckling. VA-planen för Nynäshamns kommun beslutades år 2014. Planen rör de cirka 4 700 hushåll som har egna eller gemensamma avloppsanläggningar och vattenbrunnar idag. VA-planen består av två delar, en VA-strategi beslutad den 13 juni 2012 och en VA-utvecklingsplan beslutad den 12 mars 2014.

 Kommunen kommer under cirka 15 år bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden som är beslutade i VA-planen. Inom dessa områden så kommer alla fastigheter anslutas. Innan ett område kan anslutas så kommer en ny detaljplan tas fram för området.

 I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina egna avloppsanläggningar så att de uppfyller dagens lagkrav. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har påbörjat arbetet med att inventera de enskilda avlopp som inte ska anslutas till kommunalt VA. Cirka 500 hushåll i de sydvästra delarna av kommunen ska undersökas i år och de boende har informerats.

 Målet är att skapa en långsiktig och hållbar VA-lösning för dig och för miljön. Med kommunalt VA minskar hälsoriskerna med förorenade eller saltpåverkade brunnar. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen. Med kommunalt VA möter man också den utveckling som har skett i många bostadsområden sedan de byggdes och möjliggör för områdena att utvecklas.

 VA-rådgivningen för Nynäshamn och Haninge kommun ger stöd vid val av teknik och bildandet av gemensamhetsanläggningar, främst för de som kommer ha kvar sina enskilda avlopp, se: www.haninge.se/va-rad

 Vänliga hälsningar

 Malin Qviberg projektledare

VA-avdelningen

Nynäshamns kommun

 

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2028

Ungefär hälften av de fastigheter inom Nynäshamns kommun som idag har eget eller gemensamt vatten och avlopp kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det rör sig om cirka 2 500 fastigheter, bland annat delar av Lisö.

Sandvik planeras anslutas till kommunalt vatten och avlopp år 2027 och Hästnäs år 2028.

Varje fastighet kommer att få betala en anläggningsavgift. Tomter på 2 300 kvadratmeter eller mer beräknas få betala cirka 290 000 kronor inklusive moms. Priset är angivet i 2015 års prisnivå. 

Nynäshamns kommun lägger kontinuerligt ut information på webbplatsen www.nynashamn.se/va-plan

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se