Vägbom – användarbeskrivning

VÄGBOM – användarbeskrivning för in- och utpassering

För tomtägare inom Falkudden finns olika öppningsmöjligheter för in- och utpassering via vägbommen.

NYCKELBRICKOR
Att öppna med nyckelbrickor görs genom att hålla brickan intill den läsare/knappsats som sitter cirka 8 meter före bommen. Läsaren sänder konstant ut en lågfrekvent radiosignal. När en bricka befinner sig inom läsarens aktivitetsfält aktiveras brickan och sänder tillbaka sin unika identifikationskod (bricknummer) till läsaren för kontroll. Om brickan är godkänd hörs ett pip från läsaren och bommen öppnas. Efter att fordonet har passerat en magnetslinga (nergrävd under vägen) stängs bommen automatiskt. Om passage inte sker står bommen öppen 30-45 sekunder och stängs därefter.

Läsavstånd och handhavande av nyckelbrickor
Den passiva brickan saknar batteri och gör att läsavståndet blir max cirka 3 cm. Avsaknaden av batteri ger också brickan obegränsad livslängd.

RADIOBRICKA/FJÄRRKONTROLL
Med fjärrkontrollen öppnas bommen genom att trycka på en av knapparna på fjärrkontrollen. Identifikation sker och om fjärrkontrollen är godkänd aktiveras bommens styrsystem och bommen öppnas. Efter att fordonet har passerat en magnetslinga (nergrävd under vägen) stängs bommen automatiskt. Om passage inte sker står bommen öppen 30-45 sekunder och stängs därefter.

Läsavstånd och handhavande av fjärrkontroll
Fjärrkontrollen har ett läsavstånd på upp till 30 meter, ibland längre. Av säkerhetsskäl får INTE fjärrkontrollen användas på sådant avstånd från bommen utan att man har uppsikt över bommen.

Fjärrkontrollen innehåller ett batteri. Batteriet räcker ungefär två år.

SÄKERHET
Under själva bommen finns en magnetslinga som känner av om det finns ett fordon på vägen. Om så är fallet förhindras för tidig stängning av bommen. När fordonet har passerat stängs bommen direkt.

Om ett fordon av någon anledning inte passerar magnetslingan stängs bommen automatiskt efter 30-45 sekunder. Vänta då tills bommen är helt stängd innan du öppnar den igen.

Anläggningen (både bomsystem och passagesystem) är av säkerhetsskäl utrustad med ett batteri. Det innebär att normal passage är möjlig även vid strömavbrott. Hur lång tid batteriet håller beror på hur många som passerar.

UR FUNKTION - manuell öppning och stängning
Bommen kan vid driftstopp öppnas manuellt med hjälp av en vev. Kontakta någon i bomgruppen som talar om var bomveven kan hämtas.

Sätt in veven för manuell öppning i avsett hål på bomhusets sida (den sida som är vänd mot bommen). En säkerhetsbrytare inuti bomhuset bryter strömmen och säkerställer att det är ofarligt att veva även om strömmen skulle komma tillbaka.

Veva medurs för att öppna bommen och moturs för att stänga bommen. När bomarmen är öppen eller stängd, fortsätt att veva försiktigt (under kontroll så att den inte går för långt) tills den är mekaniskt låst.

Lämna tillbaka veven enligt instruktioner från kontaktad person i bomgruppen.

Placering Hjärtstartare; korsning Falkuddsvägen 17 och Falkuddsslingan 39

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

Kommunalt VA

Se Nynäshamn kommuns hemsida för uppdateringar http://www.nynashamn.se/va-plan

Landsortfarleden

All dokumentation/information gällande farleden finns tillgänglig på sjofartsverket.se samt på hemsidan för Miljögruppen Havsörn www.havsorn.info

Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Avtal är tecknat med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. Uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet.