Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till föreningsstämman 2015

Förslag 1: Grönområdesplan

Föreningen har, enligt stadgarna, till ändamål att ”förvalta och i övrigt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen ifråga om anläggning och underhåll av vägar, parker, allmänna platser och vattenområden, byggnader, bryggor, stängsel och ledningar med mera inom Hästnäs 8:1”.

Styrelsen har fått propåer från medlemmar som vill att underhållet av allmänningarna ska förbättras. Det handlar dels om gallring av träd för att vårda och utveckla skogen, dels om slyröjning av de öppna ytorna.

Styrelsen fick på föreningsstämman 2014 i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för vård av allmänningar. Styrelsen har därför anlitat Skogsstyrelsen för att få en långsiktigt plan och professionell bedömning av hur allmänningarna bör vårdas, se bilaga 1 och 2.

skogsstyrelsen-plan-for-falkudden.pdf

skogsstyrelsen-karta-falkudden.pdf

Styrelsen föreslår att:

  • föreningsstämman ger den nya styrelsen i uppdrag att planera arbetet utifrån den föreslagna grönområdesplanen.

 

Förslag 2: Policy för parkering i södra viken

Styrelsen har fått frågor från medlemmar om hur parkeringsmöjligheterna vid södra viken får nyttjas. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag till policy, se nedan.

Policy
Bilar får stå parkerade under dagtid på parkeringen intill båtuppställningsplatsen i Södra Viken. Det innebär att man inte kan parkera och lämna bilen över natten. I sådana fall får man använda parkeringsplatsen mitt emot Falkuddsvägen 44, eller den egna tomten.

Bilar får inte parkeras på cirkulationsplatsen i södra viken. Här måste vi alltid ha framkomlighet för de som vill lägga i eller ta upp båtar hela sommaren.

Styrelsen föreslår att:

  • föreningsstämman fastställer policyn.
Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman (för närvarande 2 000 kronor).

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se