Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för Falkuddens tomtägareförening ek. förening 2014

Ordinarie föreningsstämma 2014 hölls på bryggan i Södra Viken den 3 maj. Extra föreningsstämma 2014 hölls på bryggan i södra viken den 11 oktober. Vid den extra föreningsstämman antogs nya stadgar (paragraf 10 Avgifter).

Under året har tre protokollförda styrelsemöten genomförts.

Under det frivilliga vårarbetet deltog 39 fastighetsägare och under höstarbetet deltog 45 fastighetsägare. Det motsvarar 71 procents medverkan (72 procent 2013). Höstarbetet avslutades med gemensam och uppskattad korvgrillning vid södra viken.

Ett stort underhållsarbete avseende vägbommen har genomförts under ledning av Kjell Seger. Ett stort tack till honom samt Ingvar Neumann, Sven-Olov Nyberg och Roland Stridh. Styrelsen har anlitat en entreprenör, som tillsammans med ideella krafter, har renoverat delar av vägen, det gäller sträckan mellan Falkuddsvägen 25 och Falkuddsvägen 27. Delar av kostnaden för entreprenaden har betalats av en medlem, vars hyresgäst orsakade skadorna på vägen.

Under sommaren 2014 har den gamla båtuppläggningsplatsen av miljöfarliga slipers (kreosot) ersatts med en ny uppläggningsplats. Styrelsen tackar Kjell Seger för arbetet. Styrelsen vill också tacka familjen Stridh som svarar för teknisk support av vägbommen, familjen Wallgren som sköter det uppskattade biblioteket i södra viken och familjen Widegren som sköter gräsklippningen av fotbollsplanen.

Styrelsen fick under årsstämman 2014 i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att höra om de har information eller rådgivning kring skogs- och naturvård. Länsstyrelsen har inte den typen av service. Styrelsen har i stället anlitat Skogsstyrelsen för att ta fram förslag till en långsiktig plan för underhåll av våra grönområden. Planen presenteras under 2015 års föreningsstämma.

Under pågående jaktår (från 1 juli 2014 – 30 juni 2015) har två rådjur och två vildsvin skjutits hittills. Samarbetet med jägaren på Hästnäs fungerar väl. Tyvärr förekommer tjuvjakt inom området. Vildsvinsskrämman på fotbollsplanen är effektiv och har skyddat planen från att bli uppbökad.  

Styrelsen vill å föreningens vägnar rikta ett tack till de familjer som tog ansvar för tävlingar och musik i samband det traditionsenliga midsommarfirandet.

Revisorerna har i en PM (se bilaga daterad 2015-03-21) påpekat att föreningen måste skicka in kontrolluppgifter avseende de arvoden som utbetalas för medverkan i frivilligt vår- och höstarbete. Styrelsen har därför genomfört åtgärden. Det innebär att alla medlemmar som har fått 400 eller 800 kronor i arvode under 2014 kommer att få en kontrolluppgift. Dessa uppgifter kommer inte att finnas med i de förtryckta deklarationsblanketterna som Skatteverket skickar ut under våren. Ni måste själva lägga till uppgiften vid deklaration.

Styrelsen hade budgeterat för ett underskott på -21 398 kronor. Det blev i stället ett överskott på 3 907 kronor. Tack vare det milda vädret har kostnaderna för snöröjning varit lägre än beräknat. Styrelsen har även valt att avstå från styrelsearvode 2014. Styrelsen föreslår att 2014 års överskott, 3 907 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelsen för Falkuddens Tomtägareförening

 

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se