Årsstämma - protokoll 2014

Föreningsstämma 2014 – protokoll

Datum:                      Lördag 3 maj 2014
Tid:                           10.00 – 11.00
Plats:                         Bryggan i södra viken

Följande 31 tomter var representerade:

Björn Andersson, Falkuddsvägen 4

Inger Andersson, Falkuddsslingan 13

Kerstin Andersson, Kalle Krall, Falkuddsslingan 1

Mikael Andersson, Falkuddsslingan 21

Håkan Bengtsson, Marie Sternbom, Falkuddsägen 6

Stig Berggre, Falkuddsvägen 12

Eva Berglin, Falkuddsslingan 31

Dick Everskog, Falkuddsvägen 34

Eva Exhed, Falkuddsslingan 37

Stefan Forssander, Falkuddsvägen 11

Jan Färjh, Falkuddsslingan 9

Mikael Höglund, Falkuddsslingan 23

Bo Jonasson, Falkuddsvägen 44

Tommy Larsson, Falkuddsvägen 26

Marianne och Bengt Lassenius, Falkuddsvägen 40

Per Linder, Anneli Pettersson, Falkuddsvägen 36

Lars-Göran Lund, Falkuddsvägen 24

Ingvar Neumann, Falkuddsvägen 10

Henning Nilsson, Falkuddsslingan 17

Maria Nordström, Falkuddssvägen 36

Kerstin Nyberg, Falkuddsslingan 29 (gm omb. Sven-Olof Nyberg)

Siv Ramström, Falkuddsslingan 19

Kjell Seger, Falkuddsslingan 28

Anita Selin, Falkuddsvägen 5

Marie Snöbohm, Falkuddsslingan 32 (gm omb. Per-Mikael Lundström)

Roland Stridh, Falkuddsvägen 17

Ingalill Sundin, Falkuddsvägen 3

Erik Uddén, Falkuddsvägen 19

Marianne Wallberg, Falkuddsvägen 46-48

Michael Widegren, Falkuddsslingan 11

Per Ytre-Eide, Falkuddsvägen 21

 

 • Medlemsupprop (fastställande av röstlängd) 
  Röstlängd godkändes.

 • Stämmans stadgeenliga utlysande 
  Stämman beslöt att kallelsen var utlyst enligt stadgarna.

 • Val av stämmans ordförande 
  Till stämmans ordförande valdes Kjell Seger.

 • Val av stämmans sekreterare 
  Till stämmans sekreterare valdes Jan Färjh.

 • Fastställande av dagordning 
  Dagordning godkändes.

 • Val av två justeringsmän 
  Till protokolljusterare valdes Eva Exhed och Ingalill Sundin.

 • Styrelsens verksamhetsberättelse 
  Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes.

 • Revisorernas berättelse 
  Revisionsberättelsen för år 2013 godkändes.

 

 • Fastställande av resultat- och balansräkning
  Resultat och balansräkning godkändes.
  Kommentar: Ett par frågor om bommen togs upp ånyo, bland annat överspänningsskydd. Pga att föreningens kassa varit ansträngd under 2013 har endast nödvändig översyn kunnat göras. En mer omfattande översyn kommer istället göras under 2014.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Stämman godkände valberedningens förslag.

  Styrelseledamot 2 år:
  Jan Färjh - omval
  Göran Persson – omval

  Kassör 2 år:
  Marianne Lassenius – nyval

  Styrelsesuppleanter 1 år:
  Kerstin Nyberg - nyval
  Kjell Seger - omval
 • Val av styrelseordförande
  Kerstin Andersson omvaldesvaldes till styrelsens ordförande 1 år.

 

 • Val av revisor jämte suppleanter
  Stämman godkände valberedningens förslag.

  Revisorer 1 år:
  Mats Carnerup - omval
  Erik Uddén - omval

  Revisorssuppleanter:
  Björn Andersson - omval
  Eva Exhed –omval
 • Val av valberedning
  Nedanstående personer valdes av stämman till valberedning 2015-2016.
  Bengt Lassenius
  Mikael Höglund
  Maria Nordström, sammankallande
 • Beslut om arvode för styrelsen och revisorer 
  Arvoden enligt budget beslutades.

 

 • Budget år 2013
  Förslag till budget 2013 godkändes.
 • Styrelsens förslag

  Förslag 1: Ändring av föreningens stadgar 

  Styrelsen vill möjliggöra för kommande styrelser att – om det är nödvändigt – kunna föreslå kommande årsstämmor att fatta beslut en högre årsavgift.

  Nuvarande stadgetext i § 10 Avgifter: 
  /…/ Årsavgiften får inte överstiga tvåtusen (2 000) kronor. Extra avgift får inte överstiga ettusen (1 000) kronor. Från och med förfallodagen ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen.

  Förslag till ny stadgetext i § 10 Avgifter:
  /…/ Årsavgiften och extra avgift ska erläggas senast 30 dagar efter poststämplat räkningsdatum. Årsavgiften får inte överstiga tretusen (3 000) kronor. Extra avgift får inte överstiga ettusen (1 000) kronor. Från och med förfallodagen ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen.

  Förslaget godkändes av stämman.
  Stämman beslutade att ta upp förslaget på en extrastämma i samband med höstarbetet.

  Förslag 2: Gallringsplan för allmänningar
  Föreningen har, enligt stadgarna, till ändamål att ”förvalta och i övrigt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen ifråga om anläggning och underhåll av vägar, parker, allmänna platser och vattenområden, byggnader, bryggor, stängsel och ledningar med mera inom Hästnäs 8:1”.

  Styrelsen har fått propåer från medlemmar som vill att underhållet av allmänningarna ska förbättras. Det handlar dels om gallring av träd för att vårda och utveckla skogen, dels om slyröjning av de öppna ytorna.

  Som ett första steg i en mer långsiktig gallringsplan har styrelsen markerat träd för gallring i ett område intill Falkuddsvägen 21 och Falkuddsslingan 36. Arbetet kan ske vid annan tid än vid frivilligt vår- och höstarbete.

  Styrelsen föreslår:
  - att årsstämman ger den nya styrelsen i uppdrag att genomföra det första steget i gallringsplanen, enligt ovan
  - att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att gå vidare med ytterligare områden för gallring och skogsvård, att markera aktuella träd och att informera medlemmarna minst sex veckor i förväg, så att det finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter på gallringsplanen.

  Förslaget godkändes.
  Kommentar: Eventuella träd som kan anses lämpligt som ved skall tillfalla föreningen och dess medlemmar. Ett förslag att via e-post och på föreningens webbplats meddela medlemmar när fällda träd finns tillgängliga för avhämtning godtogs av stämman.
  Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att höra om de har information eller rådgivning kring skogs- och naturvård.
 • Inkomna motioner
  En motion från Kerstin och Sven-Olov Nyberg angående borttagande av ett träd på allmänningen behandlades.
  Motionen godkändes efter omröstning (18 ja, 7 nej, 6 avstod)

 

 • Övriga frågor 

  Avgående styrelsemedlemmar
  Kerstin Andersson passade på att tacka av två avgående styrelsemedlemmar:
  Lars-Göran Lund och Jenny Flygare (ej närvarande).

  Frivilligt arbete brygga
  Följande frivilliga anmälde sig: Sven-Olov Nyberg, Dick Everskog, Mats Carnerup, Kjell Seger och Lars Göran Lund.

  Diken vid egen tomt
  Alla uppmanades om skyldigheten att rensa diken utanför sin egen tomt.

  Gropar i vägen
  Alla tomtägare uppmanades att hjälpa till med att fylla igen hål i vägen. Grus finns vid mötesplatsen intill bommen och på parkeringsplatsen vid Falkuddsvägen 44.

  Frivilligt midsommarfirande
  Jenny Flygare har erbjudit sig att hålla i lotteriet. Vinster kan lämnas till henne på Falkuddsslingan 16. Förra årets vinnare av tipspromenaden arrangerar årets tipspromenad. Göran Persson och Sven-Olov Nyberg anmälde att de kunde hålla i musiken. Ingen anmälde sig som frivillig lekledare. Frivilliga krafter efterfrågades för att ordna aktiviteter till midsommarfirandet.

  Estetiska förhållanden
  Enskilda medlemmar utryckte missnöje över att en del av föreningens gemensamma ytor inte uppfyller kraven på estetik. Det gällde särskilt gamla fordon som står en vändplan på Falkuddsslingan. Kritik framfördes även vad gäller de estetiska förhållandena på enskilda tomter.
  Föreningen har, enligt stadgarna, till ändamål att i alla avseenden bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen /…/ till exempel i vad avser att utöva tillsyn över sanitära och estetiska förhållanden samt allmän ordning.

  Vildsvin
  Enskilda medlemmar uttryckte önskan om att fler vildsvin skall skjutas. Sven-Olov Nyberg, som har jaktarrendet informerade om att jakten numera koordineras med jaktlagen från Hästnäs Gård och Revudden. Fler vildsvin än tidigare har tack vare det kunnat skjutas. Nyberg har även konstruerat en vildsvinsskrämma som har skyddat fotbollsplanen från större angrepp i vinter.
   
  Avslutning
  Mötet avslutades. Mötesordföranden tackade för ett givande årsmöte i trevlig anda.

Kjell Seger, mötesordförande                                                                
Jan Färjh, sekreterare
Eva Exhed, protokolljusterare                                                                   
Ingalill Sundin, protokolljusterare

 

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se